Vedtægter

KVIK 70 vedtægter

                                 

 

 

 


  Vedtaget på generalforsamling d. 27.2.2016


 

Vedtægter:

§ 1 - Foreningens navn er KVIK 70 og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune.

 

§ 2 - Foreningen skal være åben for alle. Foreningens formål er med idrættens midler at fremme sammenholdet og kammeratskabet.

 

§ 3 - Foreningens medlemmer kan deltage i foreningens arbejde. Bestyrelsen har dog bemyndigelse til at lade andre deltage i arbejdet.

 

§ 4 - Medlemskontingentets størrelse fastlægges af bestyrelsen.

 

§ 5 - Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den afholdes i februar måned.

        Dagsordenen for generalforsamlingen skal Indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører

3. Formandens beretning

4. Udvalgsberetninger

 5. Kassererens beretning og aflæggelse af revideret regnskab

 6. Valg til bestyrelse og valg af revisor

7. Indkomne forslag

 8. Aflæggelse af beretning af KVIK 70s Venner

9. Eventuelt

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3

Af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom med motiveret dagsorden. Kun aktive medlemmer over 14 år, og aktive børns forældre har stemmeret ved general forsamlingen. Medlemskortet gælder i det kalenderår

det er købt. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Udskrift at det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

§ 6- Senest 14 dage før generalforsamlingen bekendtgøres datoen i et af de lokale dag- eller ugeblade.

Eventuelle forslag skal skriftligt sendes til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen

bekendtgøres for medlemmerne 6 dage før generalforsamlingen.

 

§ 7- Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, desuden 2 suppleanter og 2 revisorer.

Valgperioden for bestyrelsen er 2 år, revisorerne afgår på skift hvert andet år. Suppleant, der kommer I

Bestyrelsen skal sidde perioden ud, for den suppleanten afløser.

 

§ 8- Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer og nedsætter de for arbejdet nødvendige udvalg. Til udvalgene kan vælges medlemmer udenfor bestyrelsen, men bestyrelsen skal være repræsenteret i kontingentbetalende udvalg. I andre udvalg skønner bestyrelsen om den ønsker repræsentanter.

 

§ 9- Bestyrelsen har ret til at udelukke et medlem, når den skønner, at der er grund dertil.

 

§ 10- Til beslutninger i bestyrelsen eller på generalforsamlingen kræves almindelig stemmeflertal.

Formand og kasserer tegner foreningen i økonomiske forhold som f.eks. koncert, låneoptagelse, pantsættelse eller salg at fast ejendom eller andre aktiver tilhørende foreningen.

 

§ 11- Kun generalforsamlingen kan udstede, ændre eller ophæve vedtægterne.

 

§ 12- For at ændre eller ophæve vedtægterne skal mindst ¼ af de afgivne stemmer være for ændringen.

 

§ 13- Kun generalforsamlingen kan opløse foreningen og mindst ¾ af de afgivne stemmer skal være for en opløsning. Ved en evt. opløsning af foreningen, skal evt. midler overgå til Esbjerg ldrætsråd.

 

§. 14- Mobiltelefoner, digitalkameraer og almindelige kameraer må ikke forefindes i omklædningsrummet i

forbindelse med udøvelse af idræt i KVIK 70. Det kan medføre bortvisning.

 

 

 

 

Anette Sørensen                                 Susanne Høi                                                            

 

Søren Wind                                      Steen Birkeland                

 

Lars Jacewicz                                 Tove Bundesen

 

Jeanette Pedersen

 

Underskrevet af bestyrelsen 29-2-2016