Vedtægter

Vedtægter for Kvik70

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2018

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er KVIK 70 og er hjemmehørende i Roager og Spandet Sogne, Esbjerg Kommune.

§ 2. Formål

Foreningen skal være åben for alle.

Foreningens formål er: At skabe et fleksibelt træningstilbud til alle og med idrættens midler at fremme sammenholdet og kammeratskabet.

 

§ 3. Organisering

Foreningen drives på frivilligt basis. Bestyrelsen har bemyndigelse til at uddelegere arbejdet.

Udvalg aflægger skriftligt referat fra møder.

Kontingentbetalende udvalg er repræsenteret ved et bestyrelsesmedlem.

 

§ 4. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver person som kan acceptere foreningens vedtægter og dens formål. Optagelse i foreningen sker som fastsat af bestyrelsen. Medlemskab gælder et år frem fra købsdato, uanfægtet at det tilmeldte hold er stoppet.

Bestyrelsen er berettiget til at nægte en person optagelse i foreningen.

Kontingentsatser fastlægges af bestyrelsen.

§5. Udelukkelse

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningens regler og vedtægter eller dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling. Evt. forudbetalt kontingent vil ikke blive refunderet.

 

§6. Erstatningspligt

Forsætlig beskadigelse af foreningens ejendele medfører erstatningspligt.

 

§ 7. Generalforsamling

 1. Senest 14 dage før generalforsamling bekendtgøres datoen ved lokale og elektroniske medier og ved opslag.
 2. Eventuelle forslag skal skriftligt sendes til formanden senest 6 dage før generalforsamlingen.
 3. Dagsordenen bekendtgøres for medlemmerne 6 dage før generalforsamlingen på Kvik70’s hjemmeside.
 4. Dagsorden for generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Formandens beretning
  5. Udvalgsberetninger
  6. Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab
  7. Indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelse
  9. Valg af revisor
  10. Aflæggelse af beretning for Kvik70’s Venner
  11. Eventuelt

 

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og den afholdes i februar måned.
 2. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom med personlig underskrift og med motiveret dagsorden.
 3. Kun aktive medlemmer over 14 år og aktive børns forældre kan stemme.
 4. Der kan ikke stemmes med fuldmagt kun ved fremmøde på generalforsamlingen.
 5. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Udskrift at det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 8. Valg til bestyrelsen

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, desuden 2 suppleanter og 2 revisorer.  Valgperioden for bestyrelsen er 2 år, revisorerne afgår på skift hvert andet år. Suppleant, der kommer i bestyrelsen skal sidde perioden ud, for personen suppleanten afløser. 4 medlemmer er på valg i lige år og 3 medlemmer på valg i ulige år.

 

§ 9. Foreningens ledelse

Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer og nedsætter de for
arbejdet nødvendige udvalg. Til udvalgene kan vælges medlemmer udenfor bestyrelsen, men bestyrelsen skal være repræsenteret i kontingentbetalende udvalg. I andre udvalg skønner bestyrelsen om den ønsker repræsentanter.

 

§ 10. Tegningsregler

Til beslutninger i bestyrelsen eller på generalforsamlingen kræves almindeligt stemmeflertal.

Kun generalforsamlingen kan udstede, ændre eller ophæve vedtægterne.

For at ændre eller ophæve vedtægterne skal 2/3 af de afgivne gyldige stemmer være for ændringen.

Formand og kasserer tegner foreningen i økonomiske forhold som f.eks. koncert, låne optagelse, pantsættelse eller salg af fast ejendom eller andre aktiver tilhørende foreningen.

§ 11. Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med minimum 14 dages mellemrum stemmer herfor. Ved en evt. opløsning af foreningen, skal evt. midler overgå til Esbjerg Idrætsråd.

 

Underskrifter:

Vedtaget på generalforsamlingen feb 2018